PRIHLÁSENIE REGISTRÁCIA KONTAKT VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Všeobecné podmienky pre užívateľov

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA A VŠEOBECNÉ POJMY

  1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky pre používanie zoznamovacej webovej aplikácie umiestnenej a prevádzkovanej na webovom portáli www.exkluzivna-spolocnost.sk

  1.2. Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok majú nižšie uvedené pojmy nasledujúci význam:

  • VOP: tieto všeobecné obchodné podmienky, v platnom znení, ktoré upravujú podmienky pre používanie Aplikácie umiestnenej na Portáli a upravujú práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom
  • Aplikácia: zoznamovacia webová aplikácia umiestnená na Portáli a prevádzkovaná Prevádzkovateľom
  • Portál: webová stránka s URL adresou www.exkluzivna-spolocnost.sk
  • Prevádzkovateľ: GMBT s.r.o., IČO: 50 120 867 , s miestom podnikania Mliekárenská 8, Bratislava, PSČ 821 09, Slovenská republika, e-mail: admin@exkluzivna-spolocnost.sk
  • Užívateľ: každá osoba, ktorá uzavrela Zmluvu o užívaní Aplikácie v súlade s týmito VOP, prípadne taktiež žiadateľ o registráciu do Aplikácie
  • Zmluva: zmluva o používaní Aplikácie uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom postupom podľa týchto VOP, na základe ktorej budú poskytované Služby zo strany Prevádzkovateľa v prospech Užívateľa. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy
  • Služby: služby Prevádzkovateľa poskytované Užívateľovi na základe Zmluvy, spočívajúcej najmä v umožnení prístupu do Aplikácie a využívaní jej funkcionalít
  • Zmluvné strany: Prevádzkovateľ a Užívateľ.

  1.3. Užívateľ berie na vedomie, že Aplikácia môže obsahovať erotické a sexuálne zamerané informácie. Z týchto dôvodov ustanovuje Prevádzkovateľ nasledovné základné podmienky nevyhnutné pre uzatvorenie Zmluvy a pre používanie Aplikácie:

  • Užívateľ je plnoletý a disponuje úplnou spôsobilosťou na právne úkony podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a krajín, odkiaľ sa Užívateľ do Aplikácie pripája
  • Užívateľ spĺňa zákonné predpoklady pre vstup do Aplikácie z krajiny, odkiaľ sa do Aplikácie pripája
  • Užívateľ sa necíti byť pohoršený, urazený, či akokoľvek ohrozený obsahom informácií, alebo oznámení uverejnených v Aplikácii.

  1.4. Uzatvorením Zmluvy Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto VOP, v celom rozsahu im porozumel a súhlasí so všetkými právami a povinnosťami upravenými v týchto VOP a z týchto VOP vyplývajúcimi.

  1.5. Vzájomné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom neupravené Zmluvou alebo týmito VOP, vrátane otázok uzatvorenia Zmluvy, jej platnosti a účinnosti, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä no nielen zákonom č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako aj inými príslušnými právnymi predpismi. V prípade vzájomného rozporu má Zmluva vrátane VOP prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami hore uvedených právnych predpisov.

 2. UZATVORENIE ZMLUVY, UŽIVATEĽSKÝ ÚČET A PROFIL

  2.1. K uzatvoreniu Zmluvy je potrebná registrácia do Aplikácie. Registrácia je bezplatná. Registrovať sa môže iba fyzická osoba, ktorá spĺňa základné podmienky pre používanie Aplikácie upravené v ustanovení Čl. 1 ods. 1.3 týchto VOP.

  2.2. Užívateľ vykoná registráciu vyplnením a odoslaním registračného formuláru, ktorý je dostupný na Portáli. V registračnom formulári je Užívateľ povinný vyplniť svoju prezývku, platnú e-mailovú adresu, rok narodenia a zvoliť si heslo pre prístup do Aplikácie. Užívateľ je v registračnom formulári povinný uviesť iba správne, pravdivé a úplné údaje. Za uvedenie nesprávnych, nepravdivých či neúplných údajov nesie Užívateľ plnú zodpovednosť, a to i vo vzťahu k ďalším Užívateľom alebo akýmkoľvek iným tretím osobám, ktorým by v dôsledku uvedenia nesprávnych, nepravdivých či neúplných údajov vznikla akákoľvek škoda. Predpokladom odoslania registračného formuláru je potvrdenie, že sa Užívateľ oboznámil s týmito VOP, že im v celom rozsahu porozumel, a že s nimi bezpodmienečne súhlasí.

  2.3. Prevádzkovateľ potvrdí Užívateľovi úspešné vykonanie registrácie zaslaním potvrdzovacieho e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú Užívateľom v registračnom formulári. Doručením potvrdzovacieho e-mailu Užívateľovi dochádza k uzatvoreniu Zmluvy. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

  2.4. Po uzatvorení Zmluvy zriadi Prevádzkovateľ Užívateľovi jeho užívateľský účet, prostredníctvom ktorého Užívateľ vstupuje do Aplikácie a využíva Služby. Prevádzkovateľ zriadi užívateľský účet do 48 hodín po uzatvorení Zmluvy. Časť užívateľského účtu, ktorá slúži pre uverejňovanie a zobrazovanie informácií o Užívateľovi podľa podmienok upravených týmito VOP, je profilom Užívateľa.

  2.5. Prístup do užívateľského účtu je zabezpečený pomocou prihlasovacích údajov, ktorými sú e-mailová adresa Užívateľa a ním zvolené heslo. Užívateľ je povinný zachovať svoje prihlasovacie údaje v tajnosti a nie je oprávnený umožniť používanie svojho užívateľského účtu tretím osobám. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú Užívateľovi odcudzením jeho prihlasovacích údajov tretími osobami.

  2.6. Za obsah všetkých informácií obsiahnutých/uložených v užívateľskom účte a/alebo uverejnených na profile Užívateľa vrátane obsahu všetkých oznámení zaslaných ich prostredníctvom je vždy zodpovedný Užívateľ. Prevádzkovateľ nevykonáva kontrolu týchto informácií a/alebo oznámení a nenesie žiadnu zodpovednosť za ich správnosť, pravdivosť či úplnosť. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za dodržiavanie cenových požiadaviek či ponúk Užívateľov a ani za ich solventnosť.

 3. SLUŽBY A PRAVIDLA ICH POUŽÍVANIA

  3.1. Všetci Užívatelia s aktívnym profilom môžu používať nasledujúce funkcie Aplikácie:

  • zaslanie sympatií inému Užívateľovi
  • hodnotenie chovania ostatných Užívateľov
  • Užívateľ, ktorý na svojom profile uverejnil vlastnú fotografiu, môže prehliadať fotografie ostatných Užívateľov
  • Užívateľ, ktorý na svojom profile neuverejnil vlastnú fotografiu, nemôže prehliadať fotografie ostatných Užívateľov
  • Užívateľ – muž s aktívnym PREMIUM členstvom môže prehliadať fotografie ostatných Užívateľov bez obmedzenia.

  3.2. Užívatelia – ženy môžu navyše kontaktovať ostatných Užívateľov – mužov bez obmedzenia.

  3.3. Užívatelia – muži môžu kontaktovať ostatných Užívateľov – ženy iba v prípade objednania PREMIUM členstva, a to podľa nižšie uvedených podmienok a cenníku:

  • PREMIUM členstvo za 49 EUR vrátane DPH za jeden mesiac – Užívateľ môže po dobu trvania PREMIUM členstva kontaktovať ženy bez obmedzenia.
  • PREMIUM členstvo za 129 EUR vrátane DPH za tri mesiace – Užívateľ môže po dobu trvania PREMIUM členstva kontaktovať ženy bez obmedzenia.
  • PREMIUM členstvo za 199 EUR vrátane DPH za šesť mesiace – Užívateľ môže po dobu trvania PREMIUM členstva kontaktovať ženy bez obmedzenia.

  3.4. PREMIUM členstvo je možné objednať pomocou formuláru dostupného v Aplikácii z užívateľského účtu. Cenu PREMIUM členstva je Užívateľ povinný uhradiť vopred, a to do siedmych kalendárnych dní od zaslania objednávky/vyplnenia uvedeného formuláru. K aktivácii PREMIUM členstva v stanovenom rozsahu dôjde v okamihu (i) potvrdenia objednávky Prevádzkovateľom a (ii) zaplatením ceny za PREMIUM členstvo v celom rozsahu.

  3.5. Zaplatením ceny sa rozumie okamih pripísania ceny za PREMIUM členstvo na bankový účet Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ zašle Užívateľovi daňový doklad o úhrade ceny za PREMIUM členstvo na zadanú e-mailovú adresu Užívateľa, a to do 3 pracovných dní odo dňa zaplatenia ceny.

 4. DALŠIE PODMIENKY PRE POUŽÍVANIE APLIKÁCIE

  4.1. Prístup k Aplikácii a jej používanie nie sú spoplatnené s výnimkou ceny za PREMIUM členstvo. Náklady vzniknuté v súvislosti s pripojením k internetu znáša v celom rozsahu Užívateľ.

  4.2. Na profile nesmú byť uvedené priame kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo, adresa a pod.) na Užívateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti si Prevádzkovateľ vyhrádza právo takéto informácie z profilu Užívateľa odstrániť.

  4.3. Na profile nesmú byť uverejnené nevhodné fotografie. Za nevhodné fotografie sa považujú fotografie odporujúce právnym predpisom, dobrým mravom, všeobecným pravidlám slušnosti, najmä fotografie pornografické či vulgárne. Prevádzkovateľ nekontroluje fotografie uverejnené Užívateľom. V prípade zistenia nevhodných fotografií má však Prevádzkovateľ právo takéto fotografie z profilu Užívateľa odstrániť. O vhodnosti fotografií rozhoduje výlučne Prevádzkovateľ.

  4.4. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že iní Užívatelia môžu hodnotiť jeho správanie. Hodnotenie ostatných Užívateľov bude zverejnené na profile Užívateľa. Hodnotenie nesmie byť v rozpore s právnymi predpisy, dobrými mravy a všeobecnými pravidla slušnosti a musí sa zakladať na pravdivých skutočnostiach. Prevádzkovateľ nekontroluje obsah hodnotení. V prípade zistenia nevhodného hodnotenia má však Prevádzkovateľ právo takéto hodnotenie z profilu Užívateľa odstrániť. O vhodnosti hodnotenia rozhoduje výlučne Prevádzkovateľ.

  4.6. Aplikáciu nie je možné zo strany Užívateľa využívať ku komerčným účelom, ponúkaniu práce, tovarov či služieb iným Užívateľom, k zasielaniu reklamných alebo obchodných oznámení alebo k odosielaniu www odkazov na iné portály konkurenčného charakteru. NAJMÄ JE ZAKÁZANÉ PONÚKANIE SEXUÁLNYCH SLUŽIEB ČI PROSTITÚCIE. V opačnom prípade je účet Užívateľa okamžite odstránený Prevádzkovateľom.

 5. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

  5.1. Prevádzkovateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie pravidiel používania Aplikácie upravených týmito VOP a platnými právnymi predpisy a vymáhať ich za použitia dostupných prostriedkov. Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať a zaznamenávať IP adresy zariadení Užívateľov. V prípade zistenia závadného konania či informácií uverejnených na profile Užívateľa je Prevádzkovateľ oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia takéto informácie zneprístupniť, či celkom odstrániť, bez toho aby mu vznikla povinnosť Užívateľa informovať, či vyhotoviť zálohu podozrivého zdieľania. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek obmedziť, či ukončiť prístup Užívateľa do Aplikácie, a to bez udania dôvodov.

  5.2. Prevádzkovateľ je oprávnený obmedziť počet registrovaných Užívateľov a/alebo odmietnuť registráciu akémukoľvek Užívateľovi (v prípade nesplnenia podmienok registrácie podľa týchto VOP alebo v prípade, ak by registrácia bola rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi a/alebo všeobecnými pravidlami slušnosti) bez uvedenia dôvodov. Ďalej je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť užívateľský účet pri porušení týchto VOP, riadnom a včasnom neuhradení objednaného PREMIUM členstva, zistení nevhodného obsahu informácií na užívateľskom účte a/alebo profile alebo oznámení vykonaných ich prostredníctvom ako aj v prípade porušenia všeobecne záväzných predpisov alebo dobrých mravov zo strany Užívateľa. V týchto prípadoch Užívateľ nemá právo na vrátanie akýchkoľvek už uhradených poplatkov.

  5.3. Prevádzkovateľ má právo deaktivovať profil Užívateľa (nezobrazovať ho na Portáli) v prípade, že sa Užívateľ neprihlási do profilu v lehote jedného týždňa od prijatia posledného odkazu.

  5.4. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy a vymazať profil Užívateľa v prípade, že sa Užívateľ neprihlási do profilu v lehote jedného mesiaca od prijatia posledného odkazu.

  5.5. Prevádzkovateľ nemá vplyv a nenesie žiadnu zodpovednosť za dojednania alebo dohody medzi Užívateľmi, ktorí na seba získali kontakt prostredníctvom Aplikácie. Takéto dojednania či dohody sú právnym konaním medzi týmito Užívateľmi, ktorí za ne sami nesú plnú zodpovednosť.

  5.6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť alebo dočasne prerušiť dostupnosť Aplikácie v prípade potreby údržby vlastného HW a SW vybavenia. V takomto prípade má Užívateľ, ktorý má aktivované PREMIUM členstvo, nárok na predĺženie PREMIUM členstva o dobu výpadku. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za neprístupnosť Aplikácie z dôvodov na strane tretích osôb.

  5.7. Prevádzkovateľ neodpovedá za prípadné škody spôsobené vonkajšími vplyvmi, prerušením prevádzky, poruchou , či výpadkom, ani za škody vzniknuté v dôsledku straty dát alebo neoprávneného prístupu k dátam Užívateľa na jeho účte.

 6. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

  6.1. Užívateľ je povinný pri používaní Aplikácie dodržiavať Zmluvu vrátane týchto VOP a všeobecne záväzné právne predpisy. Najmä nesmie vkladať alebo v Aplikácii zverejňovať nepravdivé, klamlivé, alebo zavádzajúce informácie, osobné údaje iných alebo fiktívnych osôb, vkladať do Aplikácie alebo prostredníctvom nej zverejňovať obsah porušujúci autorské práva či iné práva duševného vlastníctva tretích osôb, alebo porušujúce oprávnené záujmy tretích osôb. Užívateľ ďalej nesmie vkladať do Aplikácie oznámenia, ktorých obsahom je ponúkanie alebo sprostredkovanie sexuálnych alebo obdobných služieb či prostitúcie, prípadne oznámenia s obsahom spôsobilým vyvolať dojem návodu k spáchaniu trestného činu. V opačnom prípade je Užívateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi za porušenie povinností uvedených v tomto odseku zmluvnú pokutu vo výške 1.000 EUR, pričom táto pokuta je splatná najneskôr v lehote 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na jej úhradu zo strany Prevádzkovateľa. Užívateľ má možnosť v Aplikácii dobrovoľne uviesť obľubu svojich sexuálnych praktík.

  6.2. Užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom zneužívať, blokovať, modifikovať akúkoľvek časť Aplikácie a/alebo pokúšať sa získať neoprávnený prístup do Aplikácie. Užívateľ zodpovedá za prípadnú škodu vzniknutú Prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

  6.3. Užívateľ nesmie umožniť používanie Aplikácie osobám, ktoré nespĺňajú podmienky používania Aplikácie podľa ustanovenia Čl. I. ods. 1.3 týchto VOP.

  6.4. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodov do 14 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy. K zachovaniu lehoty postačí, pokiaľ je odstúpenie v tejto lehote preukázateľne odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Odstúpenie od Zmluvy musí Užívateľ uplatniť u Prevádzkovateľa na adrese uvedenej v ustanovení Čl. 1 ods. 1.2. týchto VOP alebo na e-mailovej adrese admin@exkluzivna-spolocnost.sk. Užívateľ môže k predmetnému odstúpeniu použiť vzorový formulár, ktorý je súčasťou týchto VOP.

  6.5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

  6.6. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať o zmazanie profilu a ukončení Zmluvy, a to kliknutím na tlačidlo „Vymazať profil“ v Aplikácii alebo prostredníctvom žiadosti odoslanou na e-mailovú adresu admin@exkluzivna-spolocnost.sk. V takom prípade Prevádzkovateľ zneprístupní profil do 48 hodín od obdržania žiadosti Užívateľa. Zneprístupnením profilu súčasne dôjde k ukončeniu Zmluvy. Užívateľ berie na vedomie a odoslaním registračného formuláru výslovne súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ bude uchovávať dáta poskytnuté Užívateľom po dobu šiestich mesiacov od zneprístupnenia profilu Užívateľa, a to za účelom možnosti obnovy užívateľského profilu na žiadosť Užívateľa. V prípade, že Užívateľ požaduje vymazanie všetkých dát súčasne so zneprístupnením profilu, zašle Prevádzkovateľovi žiadosť o vymazanie všetkých dát na e-mailovú adresu admin@exkluzivna-spolocnost.sk a jeho dáta budú vymazané do 48 hodín od obdržania žiadosti.

  6.7. Užívateľ berie na vedomie, že v prípade objednávky plateného PREMIUM členstva dochádza jeho aktiváciou k sprístupneniu spoplatnených funkcií Aplikácie a skonzumovaniu poskytnutého plnenia za PREMIUM členstvo. V prípade odstúpenia Užívateľa od Zmluvy nebude Užívateľovi vrátená cena za PREMIUM členstvo za dané obdobie, pre ktoré už bolo PREMIUM členstvo aktivované.

 7. AUTORSKÉ PRÁVA

  7.1. Prevádzkovateľ je vlastníkom Aplikácie a vykonáva všetky majetkové práva autora k Aplikácii v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov.

  7.2. Užívateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že je oprávnený k uverejneniu, šíreniu a akémukoľvek nakladaniu s obsahom vloženým do Aplikácie, t.j. fotografiami a informáciami, v potrebnom rozsahu, a že tento obsah nie je zaťažený právami tretích osôb. V opačnom prípade Užívateľ nesie zodpovednosť za škodu vzniknutú tretím osobám v celom rozsahu.

 8. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

  8.1. Užívateľ má právo uplatniť si u Prevádzkovateľa záruku len na vady Služieb, ktoré zavinil Prevádzkovateľ. Užívateľ je povinný reklamáciu uplatniť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu, inak Užívateľovi zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie vád Služieb.

  8.2. Užívateľ nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Prevádzkovateľom v dobe uzatvárania Zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Zmluva uzatvorená, musel vedieť.

  8.3. Užívateľ je povinný zaslať reklamáciu Prevádzkovateľovi písomne na adresu uvedenú v Čl. 1 ods. 1.2. písm. d) týchto VOP alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy admin@exkluzivna-spolocnost.sk.

  8.4. Prevádzkovateľ vydá Užívateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezodkladne od prijatia reklamácie ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

  8.5. Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu vád Služieb a odstráni tieto vady ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Služieb, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Užívateľa. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že vada Služieb skutočne existovala a Užívateľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť.

  8.6. Prevádzkovateľ oznámi výsledok vybavenia reklamácie Užívateľovi v zákonnej lehote písomne na adresu uvedenú Užívateľom v podanej reklamácii.

  8.7. Prevádzkovateľ týmto zodpovedá za vady Služieb v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, pričom v prípade ich výskytu je Užívateľ oprávnený si uplatňovať u Prevádzkovateľa nároky z vád podľa ustanovení § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.

 9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

  9.1. Ochrana osobných údajov sa riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa iba na fyzické osoby.

  9.2 Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať/zhromažďovať od Užívateľa len osobné údaje a informácie o Užívateľovi, ktoré slúžia výlučne pre potreby Prevádzkovateľa v súvislosti s uzatvorením Zmluvy, samotnou Zmluvou a v súvislosti s plnením Služieb. Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracováva osobné údaje pre účely uzavretia a plnenia Zmluvy vrátane práv a nárokov zo Zmluvy vyplývajúcich a vedenia evidencie Užívateľov a užívateľských účtov. Pre tieto účely Prevádzkovateľ spracováva najmä nasledujúce osobné údaje: e-mailovú adresu a rok narodenia (ďalej spoločne ako „osobné údaje“). Ďalej Prevádzkovateľ spracováva údaje, ktoré Užívateľ môže dobrovoľne uviesť na profile o svojej osobe, a to: prezývka, bydlisko, výška, váha, farba očí, farba vlasov, rodinný stav, sexuálnu orientáciu a obľúbené sexuálne praktiky (ďalej spoločne ako „ďalšie údaje“). Tieto údaje Prevádzkovateľ spracováva rovnako ako osobné údaje.

  9.3. Užívateľ odoslaním registračného formuláru výslovne a dobrovoľne udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov a ďalších údajov v rozsahu a pre účely stanovené v ustanovení Čl. 9 ods. 9.2. týchto VOP. Užívateľ zároveň výslovne a dobrovoľne udeľuje Prevádzkovateľovi svoj súhlas a Prevádzkovateľ informuje Užívateľa, že poskytnuté osobné údaje a ďalšie údaje môžu byť a) poskytnuté tretím osobám za účelom plnenia a kontroly Zmluvy a plnenia práv a povinností z nej vyplývajúcich a b) sprístupnené ostatným Užívateľom, ktorí sa podieľajú na Službách a využívajú Aplikáciu.

  9.4. Osobné údaje a ďalšie údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje a ďalšie údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Osobné údaje a ďalšie údaje budú zverejnené len v rámci Aplikácie, pričom do úvahy prichádza aj ich cezhraničný prenos do iných krajín, napr. Českej republiky.

  9.5. Prevádzkovateľ je povinný na základe žiadosti Užívateľa doručenej na adresu Prevádzkovateľa uvedenú v ustanovení Čl. 1 ods. 1.2 písm. d) týchto VOP alebo na e-mailovú adresu admin@exkluzivna-spolocnost.sk vymazať osobné údaje a ďalšie údaje Užívateľa zo svojej databázy bezodkladne po riadnom doručení tejto žiadosti.

  9.6. Užívateľ ďalej odoslaním registračného formuláru udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s spracovaním osobných údajov pre účely ponúkania produktov a služieb a pre marketingové a obchodné účely. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové a obchodné účely odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu Prevádzkovateľa uvedenú v ustanovení Čl. 1 ods. 1.2. písm. d) týchto VOP alebo na e-mailovú adresu admin@exkluzivna-spolocnost.sk. Užívateľ odoslaním registračného formuláru súhlasí so zasielaním informácií súvisiacimi s činnosťami Prevádzkovateľa a obchodnými oznámeniami Prevádzkovateľa na e-mailovú adresu Užívateľa. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek tento súhlas odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu Prevádzkovateľa uvedenú v ustanovení Čl. 1 ods. 1.2 písm. d) týchto VOP alebo na e-mailovú adresu admin@exkluzivna-spolocnost.sk.

  9.7. Užívateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Užívateľ je oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o informácie o Spracovaní svojich osobných a ďalších údajov podľa ustanovenia Čl. 9 ods. 9.2 týchto VOP. Pokiaľ Užívateľ zistí alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie v rozpore so záujmami Užívateľa alebo so zákonom, je Užívateľ oprávnený žiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie alebo o blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu svojich osobných a ďalších údajov podľa ustanovenia Čl. 9 ods. 9.2 týchto VOP. Užívateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch.

  9.8. Prevádzkovateľ môže v súvislosti so vstupom Užívateľa do Aplikácie ukladať do koncového zariadenia Užívateľa tzv. „cookies“ za účelom monitoringu a zlepšenia Služieb. Užívateľ odoslaním registračného formuláru udeľuje Prevádzkovateľovi s ukladaním „cookies“ súhlas. Užívateľ môže súhlas s ukladaním „cookies“ kedykoľvek odvolať, resp. môže ukladanie „cookies“ odmietnuť prostredníctvom nastavenia svojho internetového prehliadača. Prevádzkovateľ však týmto Užívateľa upozorňuje, že v prípade zakázania „cookies“ v internetovom prehliadači prestane Aplikácia korektne fungovať.

  9.9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné zneužitie osobných údajov, ďalších údajov alebo iných informácií vrátane fotografií, ktoré Užívateľ dobrovoľne uverejnil na svojom užívateľskom profile. Užívateľ berie na vedomie, že časť informácií uverejnených na užívateľskom profile je verejná. V prípade, ak Užívateľ zneužije osobné údaje alebo ďalšie údaje iných Užívateľov zodpovedá za vzniknutú škodu v celom rozsahu a zároveň je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000 EUR za porušenie svojej povinnosti, pričom táto pokuta je splatná najneskôr v lehote 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na jej úhradu zo strany Prevádzkovateľa.

  9.10. Prevádzkovateľ týmto poučuje Užívateľa, že v súvislosti s ochranou osobných údajov je tento oprávnený vykonávať svoje práva v zmysle ustanovenia § 28 až 30 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  10.1. Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že nie je viazaný žiadnym záväzným alebo dobrovoľným kódexom správania.

  10.2. Zmluvné strany súhlasia s tým, že komunikácia a vzájomné doručovanie písomností môže prebiehať okrem doručovania prostredníctvom poštového úradu/kuriéra aj elektronicky na e-mailové adresy Zmluvných strán. Písomnosti doručované prostredníctvom poštového úradu/kuriéra sa považujú za doručené (a) v deň, kedy adresát zásielku odmietol prevziať ako aj (b) v deň, kedy bola zásielka vrátena odosielateľovi v prípade, ak ju nebolo možné doručiť v dôsledku jej neprevzatia v odbernej lehote alebo v dôsledku toho, že adresát je neznámy. Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailovej pošty sa považujú za doručené uplynutím 5. kalendárneho dňa odo dňa ich zaslania na príslušnú e-mailovú adresu Prevádzkovateľ/Užívateľa, aj keď sa tento o nej nedozvedel.

  10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva bude vykladaná v súlade a vyvolá právne následky iba podľa dojednaní v Zmluve výslovne vyjadrených a podľa zákona, s vylúčením následkov plynúcich zo zvyklostí a zavedenej praxe Zmluvných strán k obchodným zvyklostiam zachovávaným všeobecne alebo v danom odvetví sa neprihliada.

  10.4. V prípade, že jedno alebo viac ustanovení Zmluvy alebo týchto VOP bude považované za nezákonné, neplatné nebo nevykonateľné, takáto nezákonnosť, neplatnosť alebo nevykonateľnosť sa nebude dotýkať ostatných ustanovení Zmluvy alebo týchto VOP, ktoré budú vykladané tak, ako keby tieto nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné ustanovenia neexistovali. Zmluvné strany súhlasia s tým, že všetky nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné ustanovenia budú nahradené ustanoveniami zákonnými, platnými a vykonateľnými, ktoré sa najviac blížia zmyslu a účelu Zmluvy a týchto VOP.

  10.5. Spory vzniknuté pri plnení Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú strany riešiť primárne dohodou. Ak uzatvorenie dohody nebude možné, budú všetky spory riešené pred príslušnými súdmi Slovenskej republiky. V prípadoch, kedy zákon tuto dohodu pripúšťa, sa Zmluvné strany dohodli, že miestne príslušným je súd podľa miesta podnikania Prevádzkovateľa.

  10.6. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť, pričom zmenu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu Užívateľovi na e-mailovú adresu uvedenú Užívateľom a súčasne aktuálnym znením VOP nahradiť v Aplikácii pôvodné VOP. Zmenené VOP nadobúdajú účinnosti okamihom uverejnenia v Aplikácii, avšak voči doterajším Užívateľom nadobúdajú účinnosť až na základe vyjadrenia súhlasu Užívateľov s ich novým znením. Súhlas s novým znením VOP môže byť zo strany Užívateľa vykonaný buď výslovne kliknutím na tlačidlo vyjadrujúce súhlas, alebo konkludentne pokračovaním v používaní Aplikácie potom, čo bola zmena VOP Užívateľovi oznámená. Pokiaľ Užívateľ so znením nových VOP nesúhlasí, je povinný sa používania Aplikácie zdržať.

  10.7. Užívateľ odoslaním registračného formuláru na Portáli potvrdzuje, že Prevádzkovateľ si včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovení § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov ako aj podľa ustanovení § 10a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb, o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

  10.8. Tieto VOP platia s účinnosťou od 1. 2. 2016

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Adresát:

GMBT s.r.o., IČO: 50 120 867 , s miestom podnikania Mliekárenská 8, Bratislava, PSČ 821 09, Slovenská republika

Oznamujem Vám, že týmto odstupujem od zmluvy o používaní zoznamovacej aplikácie na portáli

Popis služieb (*):

Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*):

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Dátum ..............

Podpis spotrebiteľa

(iba ak je tento formulár zasielaný poštou)